WinRAR 中文网站 首页 软件介绍 下载试用 典型客户 立即购买 广告合作 举报有奖
您的位置:首页-使用技巧- 基本技巧  
 
WinRAR 软件
  WinRAR 最新版本功能介绍
  WinRAR 软件介绍
  WinRAR 软件使用技巧
  WinRAR 软件客户
  WinRAR 注册视频教程
  WinRAR 版权协议说明
  国家版权局举报办法
 
 
文件分割
 
   
   
   
  利用 WinRAR 可以轻松分割文件,而且在分割的同时还可以将文件进行压缩。操作起来相当简单,只是选择一个选项即可:启动 WinRAR 压缩软件,并选择好要压缩的文件(可以多选,也可以选择文件夹),然后单击工具栏上“添加”图标,并在弹出的窗口中单击“压缩分卷大小,字节”下拉列表框,从中选择或输入分割大小。单击“确定”按钮后, WinRAR 将会按照分割大小生成分割压缩包。
   
   
  返回>>>
 
 
 
 
 
  软件购买 软件下载 主题下载 注册视频
Copyright www.winrar.com.cn